หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
Our Service
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  "บ้านนาน่าอยู่
      มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
         สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง"
  วิสัยทัศน์ อบต.บ้านนา
   
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพานจัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว งานอาคารเอนกประสงค์
    การฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริม พัฒนาคุณภาพและการจำหน่ายสินค้า OTOP พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาศ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครอบครัว การส่งเสริมการแข่งกีฬาทุกระดับการพัมนาปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬา การจัดให้มีสุานที่พักผ่อนหย่อนในสถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรมด้านนันทนาการ การพัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย ส่งเสริาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ปี ส่งเส่ริมการจัดศึกษานอกระบบ การพัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นไปสู่ความเป็นสากล การพัฒนาแลห่งข้อมูลข่าวสารของรปชะชาชน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขถ้วนหน้า ส่งเสริมบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้ / ผู้ด้อยโอกาส
    การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    การส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในชุมชน การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดตั้งศูนย์
กำจัดขยะมูลฝอยรวมและรณรงค์การลดปริมาณขยะ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
    การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่น การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในท้องถิ่น การส่งเสริมการปกป้องสถาบัน
    การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริการเป็นเลิศ การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย
    การพัฒนาการลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน
    การพัฒนามีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   
แนวทางการพัฒนา
  งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน
  จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
  ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซล ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  การฝึกอบรมอาชีพเสริม (งานการศึกษา)
  การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
  การฝึกอบรมการฝึกอบรมอาชีพเสริม (งานการเกษตร)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา
  การป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการรณรงค์การสร้างสุขภาพประชาชน
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์
    การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย   การจัดให้มีอุปกรณ์การออกกำลังกาย
    การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   การส่งเสริมพัฒนาด้านศาสนา
    การจัดระเบียบชุมชน และการพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์
    การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ เด็ก เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สีเขียวในชุมชน (งานบริหารทั่วไป)
  การจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและรณรงค์
การลดปริมาณขยะ
  การส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สีเขียวในชุมชน (ด้านเคหะและชุมชน)
  การส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหา และป้องกันไฟป่า
  การส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สีเขียวในชุมชน (งานเกษตร)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านบริหารจัดการที่ และด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/ สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาประสิทธิภาพบุคคล
  การพัฒนาองค์กรให้มีเป็นองค์กรที่ทันสมัย
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
  การสนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด
  การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของ
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
  การจัดระเบียบชุมชน
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
โทรศัพท์ : 098-249-6560 E-Mail : bannatak@hotmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
จำนวนผู้เข้าชม 3,297,744 เริ่มนับ 20 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-249-6560
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10